Danh sách hội viên

STT Họ Và Tên Ngày sinh Quê quán Nơi ở hiện nay
1 Bùi Xuân Trường 1/1/2001 Bá Thước TP.HCM
2 Nguyễn Thị Yến 1/3/1998 Nga Hải TP.HCM
3 Phạm Minh Đức 1/8/1995 Nông Cống TP.HCM
4 Phạm Minh Đức 1/8/1995 Nông Cống TP.HCM
5 Nguyễn Bá Định 1/10/1989 Hoằng Hóa TP.HCM
6 Nguyễn Bá Định 1/10/1989 Hoằng Hóa TP.HCM
7 Nguyễn Văn Nguyên 1/17/1998 Nghi Sơn TP.HCM
8 Nguyễn Thị Vân 1/21/1993 Thường Xuân TP.HCM
9 Lê Văn Cảnh 1/27/1984 Lang Chánh Bình Dương
10 Lê Tuấn Sơn 1/28/2000 Nghi Sơn TP.HCM
11 NguyễN ThùY Dương 2/1/2000 Hậu Lộc Đồng Nai
12 Trần Thị Chung 2/7/1994 Nông Cống Bình Dương
13 Vi Minh Đức 2/9/1994 Lang Chánh Bình Dương
14 Lê Văn Mạnh 2/9/1995 Nghi Sơn Bình Dương
15 Nguyễn Văn Đức 2/18/2001 Triệu Sơn Bình Dương
16 Nguyễn Thị Thắm 2/19/1989 Yên Định TP.HCM
17 Nguyễn Thị Thơm 2/19/1989 Yên Định TP.HCM
18 Lê Huy Lợi 2/20/1993 Nông Cống Bình Dương
19 Vũ Trí 2/21/2022 Yên Định Bình Dương
20 Nguyễn Hữu Định 2/24/1998 Thiệu Hóa TP.HCM
21 Lăng Nguyễn Ánh Tuyên 2/26/2001 Cẩm Thủy TP.HCM
22 Lăng Nguyễn Ánh Tuyên 2/26/2001 Cẩm Thủy TP.HCM
23 Lê Thị Hà 2/27/1994 Thanh Hóa Đồng Nai
24 Nguyễn Duy Trung 2/27/2000 Nghi Sơn Bình Dương
25 Nguyễn Văn Bình 2/28/1990 Thọ Xuân TP.HCM
26 Lê Văn Cương 3/2/1991 Yên Định Đồng Nai
27 Lê Thị Linh 3/8/2000 Nghi Sơn Bình Dương
28 Trần Thị Hoa 3/18/1997 Nông Cống Bình Dương
29 Lê Văn Vương 3/18/1997 Triệu Sơn TP.HCM
30 Lê Thị Huyền 3/21/1995 Triệu Sơn Bình Dương
31 Đào Chính Ngọc 3/22/1999 Thiệu Hóa TP.HCM
32 Lê Thị Phương Thảo 3/25/1998 Triệu Sơn TP.HCM
33 Bùi Thị Tuyết 3/28/2000 Nghi Sơn TP.HCM
34 Lê Khả Hoành 4/3/1995 Sầm Sơn TP.HCM
35 Vũ Đình Cường 4/6/1997 Sầm Sơn TP.HCM
36 Mai Thị Mỹ Linh 4/7/2002 Triệu Sơn TP.HCM
37 TrầN Văn KhỏE 4/10/1988 Hậu Lộc Đồng Nai
38 Trương Văn Hoan 4/10/1991 Hậu Lộc Bình Dương
39 Trần Văn Mạnh 4/10/2000 Nga Sơn TP.HCM
40 Đỗ Thị Thành 4/14/1989 Cẩm Thủy TP.HCM
41 Vũ Thị Nga 4/14/2000 Nga Sơn TP.HCM
42 Nguyễn Thị Hương 4/15/1990 TP.HCM
43 Khương Thị Dịu 4/16/1991 Yên Định Bình Dương
44 Dương Khắc Quang 4/16/2001 Tp.Thanh Hóa TP.HCM
45 Nguyễn Văn Đức 4/17/2000 TP.HCM
46 Quang Thịnh 4/20/1999 Nghi Sơn TP.HCM
47 Mai Xuân Hoàng 4/21/1999 Nga Sơn TP.HCM
48 Trần Mỹ Linh 4/26/2000 Nghi Sơn TP.HCM
49 Trần Thanh Hà 4/28/1984 TP.HCM
50 Cầm Bá Sơn 5/1/1989 Thường Xuân Bình Dương
51 Lê Quang Hòa 5/5/1987 Vĩnh Lộc Bình Dương
52 Phạm Thị Trang 5/5/1990 Cẩm Thủy Bình Dương
53 Mai Thi  Vui 5/5/1997 Nga Sơn Bình Dương
54 Nguyễn Duy Hòa 5/5/2001 Thiệu Hóa TP.HCM
55 Hà Thị Hiền 5/6/1991 Bá Thước TP.HCM
56 Vũ Trọng Nghĩa 5/6/1991 Hậu Lộc TP.HCM
57 Lê Văn Bình 5/7/1990 Đông Sơn TP.HCM
58 Thiều Thị Hà 5/9/1997 Triệu Sơn Đồng Nai
59 Lê Văn Đại 5/11/1981 Thường Xuân TP.HCM
60 Nguyễn Văn Hải 5/11/1991 Nga Sơn Bình Dương
61 Lê Gia Huy 5/12/1996 Hoằng Hóa TP.HCM
62 Nguyễn Trọng Vinh 5/17/1992 Nghi Sơn Bình Dương
63 Trần Khánh Ly 5/25/2002 Nghi Sơn TP.HCM
64 Lê Đình Độ 6/1/1991 Triệu Sơn TP.HCM
65 Nguyễn Văn Thanh 6/1/1993 Yên Định Đồng Nai
66 Hoàng Khắc Huy 6/6/1986 Nghi Sơn
67 Nguyễn Văn Hùng 6/8/1988 TP.HCM
68 Bùi Văn Điệp 6/10/1990 Bá Thước Long An
69 Hà Văn Hai 6/12/1993 Thọ Xuân Bình Dương
70 Nguỹen Thị Ngân 6/12/1995 Đồng Nai
71 Đỗ Thị Định 6/15/1984 Quảng Xương TP.HCM
72 Lê Ngọc Hiệp 6/18/1999 Hoằng Hóa TP.HCM
73 Lê Thị Phương 6/19/2000 Nga Sơn TP.HCM
74 Nguyễn Văn Huynh 6/21/1983 Đồng Nai
75 Lê Văn Hùng 6/26/1990 Nghi Sơn TP.HCM
76 Mai Thị Tú Anh 6/26/2000 Nga Sơn TP.HCM
77 Ngô Hùng Lương 6/27/2002 Yên Định TP.HCM
78 Nguyễn Thị Thu 7/2/1993 Thiệu Hóa Bình Dương
79 Nghiêm Thị Linh Chương 7/4/2000 Thiệu Hóa TP.HCM
80 Lê Thị Lan 7/7/1989 Đông Sơn Bình Dương
81 Bùi Văn Sơn 7/7/1994 Bá Thước Đồng Nai
82 Nguyễn Thị Lệ 7/7/1995 Đồng Nai
83 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 7/7/2002 Sầm Sơn TP.HCM
84 Trương Đức Lực 7/11/1991 Như Xuân Bình Dương
85 Thi Thị Vân 7/16/1994 Triệu Sơn TP.HCM
86 Nguyễn Văn Hùng 7/18/1996 Nghi Sơn
87 Phạm Văn Quang 7/18/1999 Nông Cống Bình Dương
88 Trần Thị Hoài Trang 7/20/2000 Nghi Sơn
89 Nguyễn Thị Trang 7/20/2002 Nghi Sơn
90 Mai Đình Ba 7/25/1993 Nông Cống Bình Dương
91 Lê Đình Tuấn 7/26/2000 Nghi Sơn Bình Dương
92 Lê Văn Ngọc 7/27/1997 Hà Trung Bình Dương
93 Khương Văn Dương 8/1/1992 Đồng Nai
94 Nguyễn Thị Ngọc Lan 8/1/2002 Thọ Xuân TP.HCM
95 Trương Huệ 8/2/1991 Thạch Thành Bình Dương
96 Lê Thị Nguyệt 8/8/1989 Đông Sơn Bình Dương
97 Trương Ngọc Ánh 8/9/1997 Hậu Lộc TP.HCM
98 Lê Thị Ngọc Lan 8/10/1999 Thanh hoá Đồng Nai
99 Lê Thị Ngọc Lan 8/10/1999 Nghi Sơn Đồng Nai
100 Lê thị ngọc lan 8/10/1999 Nghi Sơn Đồng Nai
101 Tống Thị Thùy 8/15/1987 Thiệu Hóa TP.HCM
102 Dương Thị Thao 8/15/2000 Nga Sơn TP.HCM
103 Phạm Đình Duẩn 8/15/2001 Quảng Xương Bình Dương
104 Bùi Trung Kiên 8/16/1998 Thạch Thành Bình Dương
105 Bùi Trung Kiên 8/16/1998 Thạch Thành Bình Dương
106 Phạm Văn Thủy 8/17/1980 Đồng Nai
107 Trịnh Thị Thảo 8/20/1987 Hậu Lộc TP.HCM
108 Vũ Mai Trang 8/21/2003 Nga Sơn TP.HCM
109 Vũ Mai Trang 8/21/2003 Nga Sơn TP.HCM
110 Phạm Văn Dũng 8/23/1993 Hậu Lộc TP.HCM
111 Vũ Thế Anh Đại 8/30/1995 Nga Sơn TP.HCM
112 Phạm Minh Hiếu 8/30/2000 TP.HCM
113 Nguyễn Thị Thu Phương 9/2/2002 Tp.Thanh Hóa TP.HCM
114 Nguyễn thị thu phương 9/2/2002 Tp.Thanh Hóa TP.HCM
115 Bùi Thị Diện 9/5/1989 Hậu Lộc Bình Dương
116 Cao Thị Phương 9/6/1990 Yên Định TP.HCM
117 Cao Thị Phương 9/6/1990 Yên Định TP.HCM
118 Hoàng Thị Hiền 9/9/2003 Như Thanh TP.HCM
119 Lâm Ngọc Vương 9/10/1993 Thiệu Hóa TP.HCM
120 Kim Duy Toàn 9/10/1994 Tp.Thanh Hóa Đồng Nai
121 Lê Đình Quý 9/12/1989 Đồng Nai
122 Tô Văn Thắng 9/14/1994 Quảng Xương TP.HCM
123 Đỗ Thị Mai 9/16/1989 Tp.Thanh Hóa Đồng Nai
124 Le Thi Nga 9/23/1995 Quảng Xương TP.HCM
125 Dương Đình Hải 9/23/1996 Nga Sơn Đồng Nai
126 Trần Nguyễn Trúc Anh 9/26/2002 Triệu Sơn TP.HCM
127 Nguyễn Mai Hồng 9/29/1985 Đồng Nai
128 Vũ Thị Bích Diệp 10/2/2000 Nga Sơn TP.HCM
129 Nguyễn Thị Trang 10/5/1990 Thiệu Hóa TP.HCM
130 Nguyen Thi Trang 10/5/1999 Thường Xuân Đồng Nai
131 Vũ Thị Phương 10/8/2001 Sầm Sơn TP.HCM
132 Trần Văn Thương 10/9/1988 Như Xuân Bình Dương
133 Lê Thị Hòa 10/12/2021 Tĩnh Gia Đồng Nai
134 Nguyễn Văn Thiện 10/14/2000 Hậu Lộc
135 Lê Đình Lực 10/20/1990 Nghi Sơn Bình Dương
136 Đỗ Thị Hương 10/22/1997 Yên Định TP.HCM
137 Lê Thị Tú Uyên 10/23/2002 Nghi Sơn TP.HCM
138 Lê Thành Vinh 10/24/1999 Hoằng Hóa TP.HCM
139 Lê Thành Vinh 10/24/1999 Hoằng Hóa TP.HCM
140 Đỗ Thị Ngọc Huyền 10/25/1994 Thiệu Hóa TP.HCM
141 Nguyễn Thị Quỳnh 10/26/2001 Yên Định TP.HCM
142 Vũ Thị Thủy Tiên 10/29/2002 Nông Cống TP.HCM
143 Nguyễn Thị Huyền 11/1/2000 Triệu Sơn TP.HCM
144 Nguyễn Đình Mạnh 11/4/1994 Nghi Sơn TP.HCM
145 Hoàng Thu Trang 11/4/2003 Nông Cống TP.HCM
146 Lê Hoàng Long 11/9/1994 TP.HCM
147 Phạm Văn Quân 11/12/1986 Nghi Sơn TP.HCM
148 Trương Thị Thợi 11/12/1999 Thạch Thành Bình Dương
149 Lê Văn Thành 11/12/2021 Nghi Sơn Bình Dương
150 Mai Ngọc Quân 11/15/1992 Nga Sơn TP.HCM
151 Vũ Thị Loan 11/20/1991 TP.HCM
152 Hà Minh Đức 11/20/2001 Yên Định TP.HCM
153 Lê Đức Trung 11/21/1997 Yên Định Bình Dương
154 Phạm Thị Minh Châu 11/22/2021 Nghi Sơn TP.HCM
155 Phạm Văn Hải 11/24/1991 Nghi Sơn Bình Dương
156 Hoàng Vân Anh 11/26/1998 Như Xuân TP.HCM
157 Lê Văn Sơn 12/1/1992 Như Thanh TP.HCM
158 Vũ Thị Thảo 12/6/1995 Hậu Lộc Bình Dương
159 Cao Thị Giang 12/7/1985 Nghi Sơn TP.HCM
160 Hà Thị Ly 12/7/1992 Như Thanh TP.HCM
161 Nguyễn Thu Thảo 12/14/2003 Nga Sơn TP.HCM
162 Phạm Thị Thảo 12/20/1993 Thọ Xuân Bình Dương
163 Lê Xuân Thường 12/30/1990 Vũng Tàu