TỔ CHC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐH TH-HCM

TỪ NGÀY 23/04/2022

TT

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Ông Hồ Huy Chủ tịch. Tổng lãnh đạo Phụ trách chung, định hướng đường lối & Trực tiếp phụ trách Công tác Đối ngoại & Truyền thông.

2

Ông Trần Văn Mười Phó Chủ tịch Thường trực. Phụ trách kinh tài. Hậu cần. Phụ trách CLB Thanh Niên.

3

Ông Trịnh Tiến Dũng Phó Chủ tịch: Phụ trách việc kết nối & Phát triển Doanh nhân Doanh nghiệp,  Phụ trách công tác Doanh nghiệp Doanh nhân  hỗ trợ hội đồng hương.

4

Ông Lê Sơn Hải Phó chủ tịch Tổng TK Phụ trách công tác tổ chức chung. Tổng hợp, đôn đốc công việc.

5

Ông  Lê Văn Minh Phó Chủ tịch. Phụ trách công tác Kiểm tra & phát triển  Hội viên. Chủ tịch ĐH huyện Đông Sơn

6

Ông Bùi Anh Viên Phó Chủ tịch. Phụ trách công tác Xã hội.  Chủ tịch ĐH huyện Yên Định

7

Ông Nguyễn Đình Thắng Phó Chủ tịch phụ trách:   Công nghệ

8

Ông Nguyễn Đình Hải Phó Chủ tịch. Phụ trách công tác khuyến học khuyến  tài và Văn Thể Mỹ. Chủ tịch đồng hương Triệu Sơn.

9

Bà Ngô Thị Kim Tuyến Phó Chủ tịch phụ trách Công tác Phụ nữ, và theo dõi hỗ trợ đồng hương huyện Hậu Lộc

10

Ông Hoàng Huy Cường Thành viên Ban Kiểm tra- Phụ trách ĐH Như Thanh

11

Bà Nguyễn Lan Phương Thành viên Ban Kiểm tra – Phụ trách công tác sổ sách thông tin dữ liệu thu chi. Thực hiện các công việc văn phòng.

12

Bà Cao Thị Giang Chủ tịch CLB Thanh Niên Thanh Hóa  phía Nam

13

Ông Phạm Đăng Thanh Chủ tịch ĐH Thiệu Hóa

14

Ông Đặng Anh Cự Chủ tịch ĐH Nga Sơn

15

Ông Lê Năng Thắng Chủ tịch ĐH Thọ Xuân

16

Ông Phạm Hữu Bình Chủ tịch  ĐH Thạch Thành

17

Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch  ĐH Nông Cống

18

Ông Trương Phú Chức Phụ trách  ĐH Hoằng Hóa

19

Ông Nguyễn Quốc Tiến Chủ tịch ĐH Ngọc Lặc

20

Ông Hoàng Văn Thơm Phụ trách  ĐH Hà Trung

21

Ông Nguyễn Xuân Mạnh CT ĐH Hậu Lộc

22

Ông Trần Văn Cư Chủ tịch  ĐH Quảng Xương

23

Lê Xuân Lâm Phó Chủ tịch Phụ trách  ĐH Nghi Sơn

24

Ông Vũ Đình Nguyệt Chủ nhiệm CLB thơ Lam Kinh

25

Ông Lê Ngọc Hạnh Phụ trách ĐH Tp.TH

27

Hồ Thu Hương Phụ trách ĐH Tp, Sầm Sơn

28

Ông Lữ Trọng Bình Phụ trách ĐH Vĩnh Lộc

29

Ông Hà Văn Tài Phụ trách ĐH Cẩm Thủy

30

Bà Lương Thu Hường Phụ trách ĐH  Thường Xuân

31

Bà Phạm Thị Hậu Phụ trách ĐH Bá Thước

32

Hà Văn Tùng Phụ trách ĐH  Lang Chánh

33

Vi Văn Dương Phụ trách ĐH  Quan Sơn

34

Lê Cộng Hòa Phụ trách ĐH  Quan Hóa