ĐIỀU LỆ CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM (STYC)

Chương I:   NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi

Tên tiếng Việt: CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam

Tên tiếng Anh:  Southern – Thanh Hoa Youth Club

Tên viết tắt: STYC

Điều 2: Mục đích và tôn chỉ hoạt động :

2.1. Mục đích của STYC là tập hợp, liên kết những thanh niên quê hương Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc ở phía Nam, quy tụ các nhóm đồng hương xứ Thanh trên mạng hiện đang hoạt động mang tính tự phát để đưa về hoạt động có quy củ, có tổ chức; kết nối nhu cầu việc làm của thanh niên với các doanh nghiệp Thanh Hóa; định hướng, phát triển và lan tỏa giá trị sống đẹp trong cộng đồng thanh niên Thanh Hóa phía Nam.             

Sử dụng kênh thông tin chính thức là: www.styc.vn / www.nguoixuthanh.vn

2.2. STYC hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại các tỉnh thành phía Nam, CLB doanh nhân Thanh Hóa tại TP. HCM & phía Nam; tuân thủ pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của STYC.

2.3 Tôn chỉ họat động của STYC

CHIA SẺ CÙNG PHÁT TRIỂN

2.4 Logo chính thức

Chương II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Giao lưu, kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên Thanh Hóa phía Nam.

3.2. Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ tâm tư nguyện vọng

3.3. Trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau cùng tiến bộ

3.4. Tuyên truyền, giữ gìn bản sắc và văn hóa con người xứ Thanh

3.5. Liên kết và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tự phát về đồng hương thanh niên Thanh Hóa/xứ Thanh ở phía Nam

3.6. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng và phát triển các chương trình vì cộng đồng

3.7. STYC là người đại diện cho thanh niên Thanh Hóa phía Nam của Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa quy tụ các hội viên, tổ chức các hoạt động liên quan đến sự phát triển hợp tác tình cảm của các hội viên.

3.8. STYC là tổ chức cầu nối giữa các hội viên với nhau, với các Hội và các Câu lạc bộ của người con xứ Thanh hoạt động tại khu vực phía Nam khác, với Hội đồng hương Thanh Hóa ở các tỉnh thành khác, với lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Tỉnh đoàn các tỉnh phía Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội khác.

Điều 4: Tổ chức

4.1 Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của STYC. Đại hội có nhiệm vụ thông qua điều lệ, định hướng nhiệm kỳ, bầu ra Ban chủ nhiệm của nhiệm kỳ. Đại hội bất thường có thể được triệu tập khi có yêu cầu bằng văn bản của ít nhất 1/2 số hội viên đóng phí hoặc 1/2 thành viên Ban chủ nhiệm .

4.2 Ban chủ nhiệm  là cơ quan điều hành hoạt động giữa 2 kỳ đại hội. Ban chủ nhiệm  xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình hoạt động hàng năm của STYC và đại diện cho STYC trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

4.3 Số lượng thành viên Ban chủ nhiệm  do Đại hội quyết định. Trong thời gian nhiệm kỳ, việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chủ nhiệm  là được phép, nhưng phải được quyết định bởi Hội nghị Ban chủ nhiệm với ít nhất 1/2 thành viên đồng thuận và mỗi lần thay đổi không quá 1/3 số lượng thành viên Ban chủ nhiệm  hiện hữu.

4.4 Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm  do Ban chủ nhiệm quyết định trên cơ sở tình hình cụ thể của nhiệm kỳ, nhưng không ít hơn 1 năm và không dài quá 3 năm. Ban chủ nhiệm  bao gồm các chức danh: Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, ủy viên thường trực và các uỷ viên. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm bầu các chức danh, xây dựng Quy chế làm việc và chương trình hoạt động của nhiệm kỳ.

4.5 STYC có thể thành lập Ban cố vấn để hỗ trợ và tư vấn cho các hoạt động của STYC. Các thành viên Ban cố vấn là những người có tâm huyết, có kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo – do Ban chủ nhiệm giới thiệu thông qua.

4.6 Ban chủ nhiệm có quyền thành lập các Ban chuyên môn trực thuộc Ban chủ nhiệm để thực hiện các công việc do Ban chủ nhiệm phân công.

4.7 Cơ quan thường trực điều hành hoạt động thường xuyên của STYC là Văn phòng STYC, địa điểm đặt Văn phòng, số lượng nhân viên Văn phòng và cơ sở vật chất của Văn phòng do Ban chủ nhiệm quyết định.

4.8 Chủ nhiệm là người thay mặt Ban chủ nhiệm điều phối toàn bộ các hoạt động của BCN và của STYC. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm phân công mảng công việc cho các Phó chủ nhiệm và các uỷ viên thường trực.

4.9 Phó chủ nhiệm và Uỷ viên thường trực tổ chức hoàn thành các mục tiêu trong mảng phụ trách, định kỳ báo cáo cho Chủ nhiệm và Ban Ban chủ nhiệm bên cạnh việc hỗ trợ hoạt động chung của Ban chủ nhiệm và các ban chuyên môn theo các quyết định, nghị quyết đã ban hành.

4.10 Ban chủ nhiệm STYC họp định kỳ 3 tháng/lần. Chủ nhiệm STYC có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường Ban chấp hành nếu cảm thấy cần thiết. Các cuộc họp phải được Văn phòng thông báo trước ít nhất 1 tuần và có trên 50% số thành viên tham dự.

4.11 Các quyết định của STYC được thông qua trên cơ sở hiệp thương, thống nhất, khi cần thiết thì biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo nguyên tắc trên 50% ý kiến của các đại biểu có mặt.

Điều 5: Hội viên

5.1 Các Thanh niên quê Thanh Hóa (hoặc có vợ, chồng quê Thanh Hóa) đang làm việc tại TPHCM và các tỉnh phía Nam tự nguyện xin gia nhập STYC và nhất trí với Điều lệ của STYC đều có thể được xét kết nạp trở thành hội viên chính thức của STYC. Các thanh niên hoặc cá nhân khác có nguyện vọng và có đóng góp cho STYC, có thể được mời làm hội viên danh dự của STYC.

5.2 Các thanh niên muốn trở thành hội viên STYC có trách nhiệm cung cấp các thông tin về cá nhân của mình cho Ban chủ nhiệm  STYC theo link đăng ký hội viên của STYC.

Điều 6: Quyền lợi của hội viên

6.1 Được tham gia sinh hoạt trong tất cả các hoạt động của STYC.

6.2 Được STYC hỗ trợ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp.

6.3 Được giới thiệu việc làm, đăng tin tuyển dụng của đơn vị mình công tác để tăng cơ hội tìm việc cho thanh niên quê hương trên website của STYC, trên các phương tiện truyền thông khác của STYC và trong các buổi sinh hoạt của STYC nhưng phải tự chịu trách về các thông tin do mình cung cấp.

6.4 Được STYC hỗ trợ các hoạt động tổ chức phong trào thể thao, văn nghệ, giao lưu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động thiện khi có yêu cầu của hội viên.

6.5 Được STYC cung cấp các thông tin đại chúng của các thành viên khác, các thông tin về cơ hội việc làm, hỗ trợ cung cấp các thông tin theo yêu cầu của hội viên về kinh tế, kỹ thuật-công nghệ, pháp luật, đời sống…

6.6 Được nhận sự hỗ trợ, dịch vụ ưu đãi của các hội viên khác trong STYC (theo mức tự đề xuất của các hội viên dành cho STYC).

6.7 Được STYC quan tâm động viên, thăm hỏi, chia sẻ về đời sống tinh thần của cá nhân, gia đình của hội viên.

6.8 Được quyền đề cử, ứng cử và bầu Ban chủ nhiệm, Ban Cố vấn, thành viên các Ban chuyên môn của STYC. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý cho các hoạt động của STYC.

6.9 Có quyền rút khỏi STYC khi thấy không còn phù hợp.

Điều 7: Nghĩa vụ của hội viên

7.1 Tuân thủ pháp luật và điều lệ của STYC, chấp hành các quyết định đã được Ban chủ nhiệm  STYC thông qua và chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của STYC tổ chức.

7.2 Chăm lo xây dựng STYC ngày càng lớn mạnh về quy mô hội viên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của STYC, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên theo như tôn chỉ hoạt động của STYC.

7.3 Thực hiện đóng hội phí hàng năm đầy đủ theo quy định của STYC. Tự nguyện và tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức cho hoạt động của STYC vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa nói riêng, của các tỉnh thành phía Nam và của đất nước nói chung.

7.4 Chủ động đề xuất, góp ý về hoạt động của STYC, nâng cao năng lực hoạt động của STYC, xây dựng STYC phát triển vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho thanh niên Thanh Hóa xa quê.

Chương III: HOẠT ĐỘNG

Điều 8: Các hoạt động của STYC

8.1 Hợp tác, đoàn kết để xây dựng một môi trường sinh hoạt chung cho các hội viên của STYC theo đúng tôn chỉ của STYC. Các hoạt động của STYC là hoạt động phi lợi nhuận, phi chính trị vì lợi ích của các hội viên, phát huy tinh thần thanh niên xứ Thanh xung kích, sáng tạo, đổi mới, giàu lòng nhân ái, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp của thanh niên nói chung và thanh niên Thanh Hóa nói riêng.

8.2 Tổ chức các hoạt động thiết thực và bổ ích cho hội viên:

 • Liên kết các doanh nghiệp để tổ chức các chương trình giới thiệu việc làm cho thanh niên Thanh Hóa, ưu tiên tuyển dụng thanh niên Thanh Hóa trong các doanh nghiệp là người tỉnh nhà.
 • Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho thanh niên Thanh Hóa phía Nam, mời các chuyên gia trong lĩnh vực là những người con ưu tú xứ Thanh thành đạt truyền lửa và huấn luyện.
 • Tổ chức tiếp nhận DS thanh niên đăng ký nhận học bổng của doanh nhân, đồng hương Thanh Hóa phía Nam, phát triển mạng lưới nhóm thanh niên theo từng khu vực huyện/thị/thành, trợ thủ đắc lực hoạt động của Hội LHTN tỉnh, CLB Doanh nhân, HĐH tỉnh.
 • Tổ chức giải thể thao, văn nghệ giao lưu giữa các đội nhóm, cá nhân là hội viên trực thuộc CLB nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên và tạo sự gắn kết chân tình giữa các hội viên.
 • Tổ chức vinh danh các nhóm/cá nhân hội viên tiêu biểu để thu hút các nhóm tham gia, quản lý hoạt động và động viên kịp thời, lan tỏa thông điệp sống đẹp trong các hội viên, từng bước làm sạch môi trường sinh hoạt trên mạng của các nhóm.
 • Tổ chức cuộc thi tôn vinh sự duyên dáng, đảm đang, khéo léo của phụ nữ, nữ thanh niên xứ Thanh phía Nam
 • Tổ chức chương trình tình nguyện hướng về quê hương bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa
 • Thay mặt hội viên, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của thanh niên xứ Thanh để được Hội LHTN tỉnh kịp thời chia sẻ, động viên …
 • Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những trường hợp khó khăn

8.3 Tham gia bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.

8.4 Phát triển thêm hội viên mới nhằm xây dựng STYC ngày càng lớn mạnh.

8.5 Tổ chức các chương trình kêu gọi tài trợ cho hoạt động thường niên của STYC và gây quỹ đóng góp cho các chương trình.

Điều 9. Tài chính của STYC

9.1 STYC hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính, lấy thu bù chi. Tài chính của STYC được quản lý, theo dõi theo hệ thống sổ sách kế toán của riêng STYC, do Ban chủ nhiệm  STYC quản lý và tuân theo các Quy định quản lý tài chính của STYC. Thu, chi tài chính của STYC được quyết toán theo năm và công khai cho các hội viên.

9.2 Nguồn tài chính của STYC gồm có:

 • Hội phí hàng năm theo mức phí được Đại hội thông qua cho từng nhiệm kỳ. Nguồn kinh phí này chỉ sử dụng cho các hoạt động vì lợi ích hội viên của STYC.
 • Thặng dư các chương trình hoạt động, từ các chương trình vận động – tài trợ – gây quỹ… và các nguồn thu hợp pháp khác.

9.3 STYC có thể thành lập các quỹ và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Quy chế của STYC.

Điều 10: Khen thưởng và kỷ luật

10.1 Những hội viên có nhiều đóng góp cho STYC hay có thành tích xuất sắc trong các phong trào tình nguyện sẽ được STYC tôn vinh và được Ban chủ nhiệm đề cử, đề nghị lên các hình thức khen thưởng tương xứng của các tổ chức, cơ quan tỉnh nhà.

10.2 Những hội viên có hành vi trái với Điều lệ hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị Ban chủ nhiệm STYC nhắc nhở, phê bình, đưa ra khỏi STYC tuỳ theo mức độ vi phạm.

10.3 Việc khen thưởng, kỷ luật các hội viên STYC do Ban chủ nhiệm STYC xem xét, quyết định.

Chương IV: THI HÀNH

Điều 11: Giải thể STYC

Trong trường hợp cần thiết, khi xét thấy sự tồn tại của STYC không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của các hội viên, Ban chủ nhiệm STYC sẽ đề nghị Đại hội toàn thể hội viên STYC quyết định giải thể STYC hoặc thay đổi hình thức tổ chức STYC.

Điều 12: Sửa đổi, bổ sung và hiệu lực của Điều lệ

12.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của STYC do Đại hội STYC quyết định.

12.2 Bản Điều lệ này gồm 4 chương, 12 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Hội nghị Ban chủ nhiệm lâm thời STYC lần thứ I thông qua ngày 07/11/2021.