CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI STYC ĐỒNG NAI

STTHọ Và Tên Ngày sinhChức vụQuê quán 
1Nguyễn Văn Lượng06/01/1988Chủ nhiệmNông Cống
2Lê Văn Cương03/02/1991Phó Chủ nhiệmYên Định
3Lê Thị Ngọc Lan08/10/1999Phó Chủ nhiệmNghi Sơn
4Nguyễn Thị Dung25/10/1992Thành viên BCNThạch Thành
5Trần Văn Khỏe04/10/1988Thành viên BCNHậu Lộc
6Đỗ Thị Linh05/08/2000Thành viên BCNTriệu Sơn
7Nguyễn Thị Lệ30/06/1995Thành viên BCNTriệu Sơn
8Nguyễn Thị Quỳnh26/10/2001Thành viên BCNYên Định