CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI STYC ĐỒNG NAI

STT Họ Và Tên  Ngày sinh Chức vụ Quê quán 
1 Nguyễn Văn Lượng 06/01/1988 Chủ nhiệm Nông Cống
2 Lê Văn Cương 03/02/1991 Phó Chủ nhiệm Yên Định
3 Lê Thị Ngọc Lan 08/10/1999 Phó Chủ nhiệm Nghi Sơn
4 Nguyễn Thị Dung 25/10/1992 Thành viên BCN Thạch Thành
5 Trần Văn Khỏe 04/10/1988 Thành viên BCN Hậu Lộc
6 Đỗ Thị Linh 05/08/2000 Thành viên BCN Triệu Sơn
7 Nguyễn Thị Lệ 30/06/1995 Thành viên BCN Triệu Sơn
8 Nguyễn Thị Quỳnh 26/10/2001 Thành viên BCN Yên Định