Chuyến Xe Mang Số Hiệu “yêu thương” – [Cùng SV Thanh Hóa Về Quê Đón Tết 2023]

Đờ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤ó 2 𝘵𝘩ứ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘣ỏ 𝘭ỡ: 1 𝘭à 𝘤𝘩𝘶𝘺ế𝘯 𝘹𝘦 𝘤𝘶ố𝘪 𝘤ù𝘯𝘨 𝘷ề 𝘯𝘩à, 2 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘩â𝘯 𝘺ê𝘶 𝘣ê𝘯 𝘤ạ𝘯𝘩 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 Lại một năm nữa…

0 Comments