CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI STYC TP. HCM

STT Họ Và Tên  Ngày sinh Chức vụ Quê quán 
1 Nguyễn Văn Hùng 06/08/1988 Chủ nhiệm Yên Định
2 Nguyễn Thị Huyền 11/01/2000 Phó Chủ nhiệm Triệu Sơn
3 Lê Hoàng Long 11/09/1994 Phó Chủ nhiệm Nghi Sơn
4 Nguyễn Thị Hương 15/04/1990 Thành viên BCN Thọ Xuân
5 Cao Thị Phương 09/06/1990 Thành viên BCN Yên Định
6 Lê Thị Phương 19/06/2000 Thành viên BCN Nga Sơn
7 Lê Văn Sơn 12/01/1992 Thành viên BCN Như Thanh
8 Nguyễn Văn Hải 05/11/1991 Thành viên BCN Nga Sơn
9 Trần Nguyễn Trúc Anh 26/09/2002 Thành viên BCN Triệu Sơn