CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI STYC TP. HCM

STTHọ Và Tên Ngày sinhChức vụQuê quán 
1Nguyễn Văn Hùng06/08/1988Chủ nhiệmYên Định
2Nguyễn Thị Huyền11/01/2000Phó Chủ nhiệmTriệu Sơn
3Lê Hoàng Long11/09/1994Phó Chủ nhiệmNghi Sơn
4Nguyễn Thị Hương15/04/1990Thành viên BCNThọ Xuân
5Cao Thị Phương09/06/1990Thành viên BCNYên Định
6Lê Thị Phương19/06/2000Thành viên BCNNga Sơn
7Lê Văn Sơn12/01/1992Thành viên BCNNhư Thanh
8Nguyễn Văn Hải05/11/1991Thành viên BCNNga Sơn
9Trần Nguyễn Trúc Anh26/09/2002Thành viên BCNTriệu Sơn