You are currently viewing Vaccine – COVID-19 vaccination tracking

Vaccine – COVID-19 vaccination tracking

Tính đến ngày 01/08/2021, có 28,3% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 và 14,6% được tiêm chủng đầy đủ. 4,14 tỷ liều đã được sử dụng trên toàn cầu và 37,72 triệu liều hiện được sử dụng mỗi ngày. Chỉ 1,1% người dân ở các nước thu nhập thấp đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin.

28.3% of the world population has received at least one dose of a COVID-19 vaccine, and 14.6% is fully vaccinated. 4.14 billion doses have been administered globally, and 37.72 million are now administered each day. Only 1.1% of people in low-income countries have received at least one dose.

Nguyễn Hải Long (Source: Ourworldindata)

Trả lời