You are currently viewing Tìm hiểu về Ban Thi đua Khen thưởng CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (STYC)

Tìm hiểu về Ban Thi đua Khen thưởng CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (STYC)

  1. Chức năng
  • Ban Thi đua – Khen thưởng có chức năng giúp tham mưu cho Ban Chủ nhiệm quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
  • Ban Thi đua – Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của STYC, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
  1. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  • Tham mưu, giúp STYC tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của STYC;
  • Tổ chức thực hiện kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của STYC;
  • Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ sở STYC quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định;
  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của STYC; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;
  • Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với STYC về tình hình, kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và nhiệm vụ được giao theo quy định;
  • Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của STYC

Đồng chí: Đỗ Thị Thành – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng

Trả lời