You are currently viewing Tìm hiểu về Ban Hội viên CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (STYC)

Tìm hiểu về Ban Hội viên CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (STYC)

1. Chức năng
-Là một ban trực thuộc STYC, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Ban chủ nhiệm STYC.
– Tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký thành viên, đăng ký cấp Giấy chứng nhận Hội viên từ các cá nhân, tổ chức thành viên
2. Nhiệm vụ:
– Phối hợp với lãnh đạo STYC khu vực để lên ý tưởng thu hút và phát triển hội viên.
– Tiếp nhận danh sách đăng ký và phân bổ Hội viên vào các group hoạt động theo đúng khu vực và quy định của Ban chủ nhiệm.
– Thực hiện làm Giấy chứng nhận Hội viên và gửi đến cho Hội viên, hướng dẫn hội viên thực hiện đúng theo Điều lệ Hội
– Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông để xây dựng và phát triển STYC khu vực
– Lưu trữ, quản lý hồ sơ hội viên, đảm bảo an toàn hồ sơ thông tin hội viên, không cung cấp cho bên thứ ba thông tin hội viên để thực hiện mục đích khác
– Thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo tình hình hội viên cho Ban chủ nhiệm theo mỗi quý
– Xây dựng Ban Hội viên vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chủ nhiệm
Đồng chí: Mai Xuân Hoàng – P. Chủ nhiệm kiêm Trưởng Ban Hội viên STYC

Trả lời