You are currently viewing Tìm hiểu về Ban công tác Xã hội CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (STYC)

Tìm hiểu về Ban công tác Xã hội CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (STYC)

1. Chức năng:

– Là một ban trực thuộc STYC, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Ban chủ nhiệm STYC.

– Tham mưu cho Ban chủ nhiệm STYC chỉ đạo thực hiện các mặt về công tác xã hội nhằm đáp ứng các phong trào tình nguyện vì cộng đồng và các chương trình hoạt động trọng điểm của STYC.

2. Nhiệm vụ:

– Tư vấn và phối hợp với các ban trong STYC tham mưu giúp Ban chủ nhiệm thực hiện các mặt về công tác xã hội.

– Tổ chức, triển khai các hoạt động công tác xã hội để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động vì cộng đồng.

– Thực hiện hoạt động thông tin, quan hệ công chúng phối hợp với Ban truyền thông để xây dựng nội dung truyền thông các chương trình, xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các hoạt động của STYC;

– Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động cộng đồng

– Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác xã hội cho hội viên STYC

– Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản STYC.

– Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định.

– Xây dựng Ban Công tác xã hội vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chủ nhiệm

Đồng chí: Lê Thị Nguyệt – Trưởng Ban Công tác Xã hội STYC

Trả lời