You are currently viewing Thanh Hoá điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thanh Hoá điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 18/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công văn số 16318/UBND-VX gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trả lời