You are currently viewing Thanh Hóa còn 6 huyện nghèo và 3 xã đặc biệt khó khăn

Thanh Hóa còn 6 huyện nghèo và 3 xã đặc biệt khó khăn

Theo quyết định này, Thanh Hóa còn 6 huyện nghèo và 3 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

6 huyện nghèo gồm các huyện: Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát.

3 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc; xã Nghi Sơn và xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn.

Nguồn:truyenhinhthanhhoa.vn

Link: http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/202203/thanh-hoa-con-6-huyen-ngheo-va-3-xa-dac-biet-kho-khan-8384614/

Trả lời