You are currently viewing Sinh viên, học viên Trường ĐH Hồng Đức học tập trung tại trường từ ngày 4-10-2021

Sinh viên, học viên Trường ĐH Hồng Đức học tập trung tại trường từ ngày 4-10-2021

Trường ĐH Hồng Đức vừa thông báo về việc tập trung học tập tại nhà trường sau thời gian thực hiện giãn cách và áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, toàn thể người học các hình thức, trình độ đào tạo sẽ trở lại học tập trung tại nhà trường từ ngày 4-10-2021.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động chuyên môn của nhà trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và người học khi đến trường phải thực hiện nghiêm “5K”. Đặc biệt, phải thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi tiếp xúc từ 2 người trở lên và trong lớp học.

Trưởng các đơn vị, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi người học trở lại trường học tập trung; đặc biệt là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND, ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đối với người học đang thuộc diện cách ly theo quy định, các khoa đào tạo lập danh sách và nộp về nhà trường qua các đơn vị quản lý đào tạo và Phòng Công tác học sinh sinh viên để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Nguồn: baothanhhoa.vn

Trả lời