QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

I. NGUYÊN TẮC, CÁCH THỨC, LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC, BAN CHỦ NHIỆM, STYC CÁC HUYỆN/THỊ/THÀNH/KHU VỰC.

 1. BCN và Ban thường trực được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể Lãnh đạo, cá nhân Phụ trách, quyết định theo đa số quá bán. Các phiên họp được tiến hành khi có quá nửa tổng số ủy viên tham dự. Nghị quyết, Quyết định của Ban thường trực,BCN được thông qua khi có quá nửa tổng số ủy viên dự họp tán thành. Trong trường hợp số phiếu các bên ngang nhau, lá phiếu của Chủ nhiệm ủng hộ phương án nào thì phương án đó được chấp nhận. Việc biểu quyết có thể thực hiện theo một trong các hình thức: Giơ tay hoặc bỏ phiếu. Uỷ viên vắng mặt cũng có thể tham gia có ý kiến hay biểu quyết nếu có ý kiến gửi đến trước khi cuộc họp kết thúc.
 2. BCN và Ban thường trực ban hành các Nghị quyết và Quyết định để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Ủy viên được quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với Nghị quyết, Quyết định chung nhưng phải có trách nhiệm nói và làm đúng theo tinh thần của Nghị quyết, Quyết định đã ban hành.
 3. Thành viên Ban thường trực, Ban chủ nhiệm sẽ được thông báo NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM họp trước ít nhất 3 ngày, và có trách nhiệm:

3.1. Đến dự họp và dự họp đúng giờ. Nếu vắng mặt hay đến muộn phải thông báo trước cho Ban tổ chức cuộc họp.

3.2. Khi muốn có ý kiến phải xin phép Chủ tọa cuộc họp và được Chủ tọa họp đồng ý. Suy nghĩ, chuẩn bị kỹ trước các ý kiến để nếu có phát biểu thì ngắn gọn, đúng trọng tâm với tinh thần xây dựng cao. Khi người khác đang phát biểu cần tập trung lắng nghe, không ngắt lời hay nói xen vào.

3.3. Khi đi họp nên ghi chép đầy đủ nội dung các kết luận của cuộc họp và có trách nhiệm triển khai cho đơn vị mình phụ trách hay đơn vị mình tham gia.

3.4. Phải có và quản lý tốt các phương tiện thông tin liên lạc để có thể liên lạc thuận tiện, sớm nhất khi cần, tối thiểu nên có điện thoại di động, địa chỉ facebook/email. Lưu các số điện thoại cần thiết cho hoạt động của STYC. Phúc đáp khi nhận được thông tin và chủ động gọi lại khi có cuộc gọi nhỡ hay lời nhắn của Thường trực.

3.5. Người vắng mặt vì lý do chính đáng cần có ý kiến đóng góp của mình, gửi đến cuộc họp và coi như đã dự họp từ xa.

 1. Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác chuẩn bị cho phiên họp của Ban thường trực và BCH. Các Phó chủ nhiệm và các Trưởng Ban chuyên môn chuẩn bị những vấn đề thuộc trách nhiệm được BCN phân công.
 2. Chủ nhiệm làm chủ tọa các phiên họp của Ban thường trực, BCN; Chủ nhiệm có thể ủy quyền cho phó Chủ nhiệm thường trực hay Chánh Văn phòng chủ trì các cuộc họp.
 3. Mọi thành viên của BCN, các STYC huyện/thị/thành/khu vực thực chất là những người “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tự nguyện bỏ thời gian, công sức, trí tuệ và vật chất của mình để lo việc chung cho công tác xã hội. Vì vậy, không có chức vụ gì ở đây cả mà chỉ có TRÁCH NHIỆM, việc tham gia hay thôi không tham gia Ban chủ nhiệm ở bất cứ cương vị trách nhiệm nào đều phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của STYC, của mỗi hội viên ở mỗi giai đoạn nhất định và việc điều chỉnh thay đổi là điều bình thường. Sức mạnh có được là sức mạnh của tập thể, là sức mạnh của tổ chức, các hội viên tham gia đều phải có nghĩa vụ nghiêm túc thực hiện những sự thống nhất của tổ chức tập thể.
 4. Tham gia đóng góp vật chất theo sự nhất trí chung của Ban thường trực, Ban chủ nhiệm và tùy khả năng của mình.
 5. Thành viên Ban chủ nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc không thực hiện các nguyên tắc cách thức làm việc nêu trên nhiều lần thì sẽ được xem xét, nhắc nhở hoặc cho thôi nhiệm vụ và sẽ báo cáo lại Hội LHTN tỉnh.
 6. Thành viên Ban chủ nhiệm hay STYC huyện/thị/thành/khu vực mỗi khi hành xử là không chỉ với tư cách cá nhân, mà đang là đại diện của tổ chức. Vì vậy nếu có hành vi hay những lời nói ảnh hưởng lớn đến uy tín của tập thể Ban chủ nhiệm, STYC huyện/thị/thành/khu vực, đến tổ chức hoặc vắng từ 3 buổi họp trở lên mà không có lý do chính đáng thì sẽ được xem xét lại tư cách thành viên Ban chủ nhiệm.

Tất cả mọi việc làm chỉ để phục vụ Mục đích duy nhất là: Làm cho CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam là một thể thống nhất các tổ chức nhóm hội thanh niên xứ Thanh khu vực miền Nam, ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả cao hơn.

II. MỘT SỐ QUY ƯỚC CHUNG.

 1. Về tổ chức họp mặt toàn thể.
  • STYC tổ chức họp mặt toàn thể hội viên 1 năm 1 lần, thường là vào dịp kỷ niệm ngày thành lập STYC (01/11/2021).
  • Tổ chức họp mặt toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm STYC 3 tháng/lần.
  • Xây dựng và phát triển các phong trào lành mạnh, bổ ích, vì sự phát triển của mỗi hội viên.
 1. Về công tác xã hội và hiếu hỷ.

       Ban chủ nhiệm có trách nhiệm tổ chức biểu dương gương tốt việc tốt là thanh niên xứ Thanh tại phía Nam, tổ chức trao giải khuyến học cho học sinh sinh viên, thanh niên phía Nam.

III. VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH.

 1. Nguồn tài chính của STYC trong các chương trình, sự kiện chủ yếu là huy động từ các mạnh thường quân. Hội viên đóng phí chỉ mang tính tượng trưng.
 2. STYC hoạt động trên cơ sở hoạt động của các nhóm đồng hương thanh niên Thanh Hóa/xứ Thanh đang hiện hữu và tổ chức thành lập STYC các tỉnh thành phía Nam để phát huy tinh thần tương trợ. Các nhóm trực thuộc đóng góp cho STYC tối thiểu một triệu đồng/năm vào quý 1 hàng năm (Những nhóm còn yếu hay mới thành lập thì tùy khả năng).
 3. Tất cả các thành viên Ban chủ nhiệm, STYC huyện/thị/thành/khu vực hoạt động vì tấm lòng đối với tập thể, không hưởng lương hay bất cứ phụ cấp nào.
 4. Quỹ chỉ được chi cho các hoạt động của STYC vì tập thể các hội viên, vì công tác xã hội và vì Quê hương. Chỉ có Chủ nhiệm và phó Chủ nhiệm thường trực được quyền duyệt chi.
 5. Thực hiện chế độ tài chính công khai. Ban chủ nhiệm có Kế toán riêng và thủ quỹ riêng. Kế toán và thủ quỹ có trách nhiệm Báo cáo với Ban thường trực mỗi quý 1 lần việc thu chi trong quý bằng văn bản. Thực hiện Báo cáo quyết toán hàng năm bằng văn bản và sẽ được Trưởng Ban tài chính và Chủ nhiệm hay phó Chủ nhiệm thường trực kiểm tra ký duyệt trước khi gửi cho các ủy viên thường trực.

IV. VỀ TỔ CHỨC CỦA CÁC STYC HUYỆN/THỊ/THÀNH/KHU VỰC (NHÓM ĐỒNG HƯƠNG DO THANH NIÊN XỨ THANH GÂY DỰNG PHÍA NAM.)

 1. Các nhóm trực thuộc có quyền và trách nhiệm chủ động tổ chức tốt các hoạt động của nhóm mình và phối hợp tốt với các hoạt động của STYC. Thực hiện tốt các Quy chế và Điều lệ chung.
 2. Các cá nhân muốn thành lập nhóm thì có thể đề xuất Ban hội viên của STYC để được hỗ trợ, tư vấn cách thức tổ chức thành lập để đảm bảo quyền lợi của các hội viên trực thuộc khi tham gia STYC.
 3. Các nhóm hoạt động theo phương châm độc lập tự chủ về tài chính, chủ động tổ chức các hoạt động theo Điều lệ, Quy chế chung phân cấp các hoạt động, phối hợp với STYC về tổ chức, cùng nhau đóng góp và xây dựng STYC ngày càng vững mạnh phát triển hơn.
 4. Chủ nhiệm các nhóm thành viên STYC có trách nhiệm lập danh sách hồ sơ thành viên của nhóm mình, gửi báo cáo về các hoạt động của nhóm mình bằng văn bản định kỳ 6 tháng (từ 01/6 – đến 30/6) và 1 năm 1 lần (Từ 01/12 – đến 31/12) cho STYC để STYC báo cáo với Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa và có cơ sở thực hiện các chương trình ý nghĩa, phù hợp với hội viên. Chủ nhiệm và các thường trực của các nhóm (3-9 người) phải được sự công nhận của STYC trên cơ sở sự tín nhiệm của thanh niên Thanh Hóa khu vực đó.

V. VỀ CÁC VIỆC KHÁC:

 1. Những điều không nêu lên ở Bản quy chế này sẽ được thực hiện căn cứ vào ĐIỀU LỆ hoạt động của CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam.
 2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Ban thường trực, Ban chủ nhiệm thông qua và Chủ nhiệm STYC ký ban hành.