Ban Kiểm Soát gồm những Hội viên không tham gia Ban Chấp Hành, để có thể kiểm soát độc lập các hoạt động của BCH đặc biệt là công tác tài chính. Ban Kiểm Soát có trách nhiệm cung cấp thông tin về các hoạt động của BCH và giải đáp với các Hội viên khi có những ý kiến tìm hiểu cần giải đáp.