You are currently viewing Công điện số 30/CĐ-UBND ký ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người trở về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch COVID-19

Công điện số 30/CĐ-UBND ký ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người trở về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 30/CĐ-UBND gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý người trở về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch COVID-19. Công điện nhấn mạnh: Thực hiện công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Đồng thời, nhằm tăng cường quản lý người trở về từ các tỉnh, thành phố khác, để phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục duy trì thành quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

 

Trả lời